„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania „Qwsi”.

- flag_yellow_low.jpg                - leader.png               - prow-2014-2020-logo-kolor.jpg

Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Nabór nr 1/2017/G - Projekty grantowe - Nabory wniosków - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „QWSI” w Ziębicach.

 

Pobierz PDF

Nabór nr 1/2017/G

 

Posiedzenie Rady LGD w sprawie rozpatrzenia odwołań i ogłoszenie wyników naboru wniosków – PROJEKT GRANTOWY BEZPIECZNIE I ZDROWO - NABÓR 1/2017/G

 W dn. 19.04.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Qwsi” w sprawie rozpatrzenia odwołań od oceny i wyboru wniosków złożonych podczas naboru nr 1/2017/G w ramach projektu grantowego „Bezpiecznie i zdrowo”.

Protokół z Posiedzenia Rady – pobierz

Lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (ostateczna) -  pobierz 

Sporządzone przez: Małgorzata Wołczyk

Opublikowane przez: Małgorzata Wołczyk

Data udostępnienia: 21.04.2017

 

Ogłoszenie wyników naboru wniosków – PROJEKT GRANTOWY BEZPIECZNIE I ZDROWO - NABÓR 1/2017/G

W dn. 27.03.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady, podczas którego Rada oceniła, wybrała i ustaliła kwotę wsparcia dla wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2017/G – projekt grantowy „Bezpiecznie i zdrowo”. Limit środków w naborze – 300 000 zł.

Protokół z Posiedzenia Rady – pobierz

Lista operacji, które otrzymały pozytywną wstępną ocenę w ramach naboru nr 1/2017/G – pobierz

Lista operacji, które otrzymały pozytywną ocenę zgodności z PROW na lata 2014-2020 w ramach naboru nr 1/2017/G – pobierz

Lista operacji, które nie przeszły oceny zgodności z PROW na lata 2014-2020 w ramach naboru nr 1/2017/G – pobierz

Lista operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 1/2017/G – pobierz

Lista operacji niezgodnych z LSR w ramach naboru nr 1/2017/G – pobierz

Lista operacji zgodnych z kryteriami wyboru operacji w ramach naboru nr 1/2017/G – pobierz

Lista operacji niezgodnych z kryteriami wyboru operacji w ramach naboru nr 1/2017/G – pobierz

Lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków – pobierz

Grantobiorcy od:

a) negatywnej oceny zgodności grantu z LSR albo

b) nieuzyskania przez grant minimalnej liczby punktów, albo

c) wyniku wyboru, który powoduje, że grant nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,

przysługuje prawo wniesienia odwołania.

Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisemnej informacji o wyniku oceny grantu.

Odwołanie należy złożyć bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia.

Odwołanie wnoszone jest w formie pisemnej na formularzu udostępnionym przez LGD – pobierz

Sporządzone przez: Małgorzata Wołczyk

Opublikowane przez: Karolina Ułomek

Data udostępnienia: 31.03.2017

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017/G - projekt grantowy "Bezpiecznie i zdrowo"

data publikacji ogłoszenia: 20.01.2017 r.

Nr ogłoszenia o naborze: 1/2017/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi” działające na terenie gmin: Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Tytuł projektu grantowego: „Bezpiecznie i zdrowo”

Zakres tematyczny: P.[1] V „Bezpiecznie i zdrowo”

Zakres operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

1. Poprawa bezpieczeństwa i zdrowia lokalnej społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych w życiu społecznym, czyli młodzieży i seniorów; 2. Wspieranie projektów organizacji pozarządowych i samorządów na rzecz realizacji programów edukacyjnych i aktywizacyjnych dla mieszkańców obszaru, szczególnie dla młodzieży oraz seniorów 

Cele i wskaźniki, jakie muszą być osiągnięte w ramach realizacji grantu:

Cel ogólny 2. Wzrost poziomu zaufania, aktywności społecznej i poczucia więzi z regionem mieszkańców Ziemi Ząbkowickiej

Cel szczegółowy 2.2. Podniesienie wiedzy mieszkańców obszaru, szczególnie przedstawicieli grup defaworyzowanych w zakresie bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia

Wskaźniki rezultatu:

1. Liczba młodzieży, która wzięła udział w działaniach aktywizacyjnych – 200

2. Liczba seniorów, która wzięła udział w działaniach aktywizacyjnych – 150

Wskaźniki produktu:

1. Liczba działań aktywizacyjnych dla młodzieży – 5

2. Liczba działań aktywizacyjnych dla seniorów – 5

Termin składania wniosków: od 16.02.2017 r. do dnia 10.03.2017 r. do godziny 15.30

(od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30).

 

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia LGD „Qwsi”, ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio tzn. osobiście w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze w 1 egzemplarzu papierowym.

Wniosek powinien być:

a) wypełniony elektronicznie,

b) wydrukowany, trwale spięty i umieszony w skoroszycie.

Złożenie wniosku potwierdza się na kopii wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, pieczęć LGD, podpis osoby przyjmującej wniosek oraz numer nadany wnioskowi (znak sprawy). Grantobiorca powinien posiadać własny egzemplarz, na którym uzyska potwierdzenie wpływu.

Limit dostępnych środków: 300 000 zł

Informacja o wysokości kwoty grantu/intensywności pomocy (poziomie dofinansowania):

dotacja: w wysokości 100% dla jednostek sektora finansów publicznych, 100% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych podmiotów;                                                             

- wypłata środków: zaliczka 70% po podpisaniu umowy i 30% po zrealizowaniu operacji;                                                 

- wysokość pomocy: nie może być wyższa niż 30 000 zł oraz niższa niż 5 000 zł.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji:

- Aktywizacja mieszkańców  (0,1,2 pkt)                                          

- Aktywizacja przedstawicieli grup defaworyzowanych  (0,1,2 pkt)                          

- Innowacyjność (0,1 pkt)                                         

- Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu (0,1 pkt)

- Powiązanie z innymi projektami (0,1,2 pkt)

- Wykorzystanie lokalnych zasobów  (0,1,2 pkt)                                     

- Wielkość wkładu własnego (0,1 pkt)

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 5 pkt

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

- Wniosek o powierzenie grantu oraz wskazane we wniosku załączniki niezbędne do ustalenia spełniania warunków przyznania pomocy.

-   Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wyboru operacji.

- Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada:

  • doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
  • zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
  • kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
  • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

Załącznik „Innowacyjność projektu” (dostępny jest w siedzibie LGD oraz na jej stronie internetowej pod linkiem

http://www.qwsi.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=169&strona=1&sub=168 ).

Formularz wniosku o powierzenie grantu oraz formularz umowy o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu i sprawozdania końcowego z realizacji zadania dostępne są w siedzibie LGD oraz na jej stronie internetowej pod linkiem

http://www.qwsi.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=171&strona=1&sub=168

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (LSR), kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów oraz procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli dostępne są w siedzibie LGD oraz na jej stronie internetowej pod linkiem

http://www.qwsi.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=164&strona=1

Termin realizacji projektu grantowego i realizowanych w jego ramach zadań: 2017 r. (realizacja grantu przez grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy i nie może rozpocząć się później niż miesiąc od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu)

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 w biurze LGD mieszczącym się w Ziębicach przy ul. Stawowej 2 a, tel. (074) 8 191 213, email: biuro@qwsi.pl 

LGD „Qwsi” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Grantobiorca.[1] P. – litera P. oznacza Przedsięwzięcie

 

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Wniosek o powierzenie grantu - pobierz

Wniosek o rozliczenie grantu i sprawozdanie końcowe z realizacji zadania - pobierz

Umowa o powierzenie grantu - pobierz

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: załącznik „Innowacyjność projektu” pobierz

Inne dokumenty związane z naborem:

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) - pobierz

Regulamin Pracy Rady - pobierz

Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych - pobierz

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów - pobierz

 

LGD Qwsi
UELEADERPROW

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś IV LEADER, działanie 431
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

UELEADERPROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Materiały opracowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19
Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach Inicjatywy Leader,
poddziałanie 19.1 Wsparcie Przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Qwsi"
ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice
tel.: 74 / 8191213, fax: 74 / 8191207, email: biuro@qwsi.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x